Voorwaarden

BELANGRIJK: Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat je een bestelling uitvoert op Sneapers.com. Wanneer je een bestelling plaatst op de website van Sneapers stem je automatisch in met de op deze pagina beschreven voorwaarden.


1. ALGEMEEN

Bestellingen van Sneapers worden vanuit Nederland gedistribueerd door Shopclub Nederland BV, welke te bereiken is aan de hand van de volgende gegevens:

Naam: Shopclub Nederland B.V.
Adres: De Weegschaal 8
Postcode: 5215 MN
Stad: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland

KvK: 54058732
BTW: NL851139103B01

Website: www.sneapers.com
Contactformulier: stuur een bericht2. TOEPASSING

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sneapers.com, alsmede op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sneapers.com en koper.


3. AANBOD

3.1 Sneapers zal te allen tijde de aangeboden producten en/of diensten zo nauwkeurig mogelijk omschrijven, conform de Nederlandse wet Verkoop op Afstand. Sneapers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze omschrijving.

3.2 Sneapers is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer Sneapers bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en a) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of b) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Sneapers het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 Het in onderdeel 3.2 gestelde blijft ook na betaling van de bestelling van kracht.


4. KOOPOVEREENKOMST

4.1 De koopovereenkomst tussen Sneapers en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde producten (nog) voorradig is (op=op) respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Sneapers afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd.

4.2 Indien de opschortende voorwaarde uit 4.1 niet kan worden vervuld en levering van het product en/of de dienst hierdoor onmogelijk is, zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door Sneapers, waarna koper recht heeft op kosteloze teruggave van het door hem aan Sneapers betaalde bedrag. In geval van teruggave van het bedrag, zal dit binnen 30 dagen na kennisgeving door Sneapers geschieden. De koper heeft geen enkel recht op enige schadevergoeding.


5. PRIJS

5.1 Alle getoonde prijzen zijn bedragen in Euro's.

5.2 Alle prijzen die via de websites van Sneapers worden gecommuniceerd zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting.

5.3 De prijzen zijn exclusief invoerrechten en/of douanekosten. Alle bestellingen worden vanuit Nederland (Europa) gedistribueerd, dus bijkomende invoerrechten en/of douanekosten zijn door Sneapers niet te bepalen en voor rekening van de klant zelf.
5.4 Alle getoonde prijzen per product zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten per land worden - na selectie van land - aangegeven in het bestelproces en vind je tevens via overzicht met verzendkosten.


6. VERZENDING

6.1 Alle bestellingen via de website van Sneapers worden uitgevoerd in samenwerking met onze verzendpartner DHL. DHL is specialist in wereldwijde verzending van pakketten en draagt er zorg voor dat de bestellingen van Sneapers veilig en razendsnel worden afgeleverd.

6.2 Sneapers zal bij het uitvoeren en verzenden van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

6.3 Alle bestellingen via de website van Sneapers worden uitgeleverd aan DHL vanuit Nederland, Europa.

6.4 Sneapers hanteert voor verzending het afleveradres dat de koper tijdens het bestellingsproces kenbaar heeft gemaakt. Indien de koper een foutief afleveradres heeft ingevuld kan Sneapers nooit aansprakelijk worden gesteld. De koper dient het ingevoerde adres voor betaling te allen tijde goed te controleren.

6.5 Na de noodzakelijke ontvangst van betaling zal Sneapers zich inspannen om de geaccepteerde bestellingen, mits voorradig, uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, wordt dit aan de koper kenbaar gemaakt, uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Sneapers heeft het recht de levering in gedeelten te verzenden. De eventuele extra kosten van de nalevering worden door Sneapers gedragen.

6.6 Sneapers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van een pakket tijdens verzending. Zodra Sneapers de bestelling heeft overgedragen aan DHL heeft Sneapers haar taak volbracht. In het geval van zoekgeraakt pakket zal Sneapers in overleg met de klant en verzendpartner DHL zich te allen tijde inspannen om het pakket terug te vinden.


7. BETALEN

7.1 Alle betalingen geschieden aan onze betalingspartner Buckaroo ook wel handelend onder de naam Stichting Derdengelden.

7.2 De website van Sneapers biedt de mogelijkheid om op een veilige wijze elektronisch te betalen via creditcard, PayPal of iDEAL. iDEAL is enkel beschikbaar voor Nederlandse klanten. Sneapers brengt geen extra kosten voor een gekozen betalingsmethode in rekening bij de klant. Eventuele bijhorende kosten voor alle betaalmethoden worden volledig door Sneapers gedragen.


8. ANNULEREN EN RETOURNEREN

8.1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van het betreffende product, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product op het afleveradres het product aan te melden bij Sneapers. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het aan Sneapers betaalde bedrag, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

8.2 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sneapers retourneren, conform de op http://www.sneapers.com/return-policy/ verstrekte redelijke en duidelijke retourinstructies.

8.3 Het bepaalde in lid 8.1 geldt niet ten aanzien van:

a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiƫle markt, waarop Sneapers geen invloed heeft;
b) van zaken die:
  1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3) langer dan 14 werkdagen geleden ontvangen zijn;
  4) die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
8.4 De klant dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten van de bestelling, zowel de initiƫle zending als retourzending.


9. PERSOONSGEGEVENS

9.1 Sneapers leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Sneapers zal de door de koper verstrekte gegevens op www.sneapers.com opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

9.3 Bij registratie op Sneapers.com gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze koopvoorwaarden van Sneapers.

9.4 Bij registratie van een persoonlijk account door middel van een emailadres, geeft deze gebruiker toestemming om het emailadres te gebruiken voor mailings van (toekomstige) website(s), projecten en/of initiatieven van Sneapers.


10. RETOUREN

10.1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van het betreffende producten is de koper gerechtigd om zonder opgave van reden zijn/haar bestelling aan Sneapers te retourneren.

10.2 In geval van retourneren dient de koper het pakket te retourneren naar een postadres in Nederland, Europa.

10.3 Kosten voor retourzending komen volledig op rekening van koper.


11. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sneapers en de koper is het Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

Als je vragen hebt over deze Verkoopvoorwaarden, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van Sneapers:

Naam: Shopclub Nederland B.V.
Adres: De Weegschaal 8
Postcode: 5215 MN
Stad: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland

KvK: 54058732
BTW: NL851139103B01

Website: www.sneapers.com
Contactformulier: stuur een bericht

Sneapers behoudt zich het recht voor om de informatie op deze pagina te aan te vullen en/of te wijzigen. Op deze pagina vind je te allen tijde de meest recente versie van de Verkoopvoorwaarden.

Laatste update: 10 december 2015